Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów i dostawców

Mechanika-Jakubowski Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 27, 91-222 Łódź

Zgodnie z art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Mechanika-Jakubowski Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej 27, 91-222 Łódź

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie organów przeprowadzających kontrole.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do zapomnienia.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować odmową realizacji celu, do którego są niezbędne.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9) Z przedstawicielem Administratora może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony Swoich danych osobowych pod e-mailem: mechanika-jakubowski@gmail.com , pod numerem telefonu : 423072574 lub pisemnie na adres naszej siedziby.